Wydarzenia

Spotkanie członków Akademii Liderów Cogito – Kraków, 10-11.03.2017  

Posiedzenie Akademii Liderów składało się z trzech sesji dziennych przeplatanych przerwami,z których piątkowa (10. 03) i sobotnia (11. 03) poświęcone były dyskusji, zaś niedzielną (12. 03) wypełniła praca w grupach nad przygotowaniem projektu Manifestu I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

Protokół AL z 10-12.III.2017 r.

 

Nagrywanie materiału filmowego na Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego    

2 kwietnia 2017 r. będzie nagrywany materiał filmowy z uczestnikami Akademii Liderów Cogito z Krakowa wraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. z Panią Anną Dymną, członkiem Komitetu Honorowego  Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego.

 

Lubelskie przygotowania do I Kongresu Zdrowia Psychicznego

W toku przygotowań do I Kongresu Zdrowia Psychicznego członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY zorganizowali na terenie swojego miasta szereg spotkań z uczestnikami tamtejszych ośrodków wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną  korespondencję Marka Zygmunta Miszczaka.

Lubelskie przygotowania do I Kongresu ZP

 

„Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym”

5 kwietnia br. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4 odbyła się konferencja pod hasłem „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym” realizowana w ramach X Krakowskich Dni Integracji.

Sprawozdanie z przebiegu wydarzenia. 5 kwietnia 2017

 

Kwietniowe spotkanie członków Akademii Liderów Cogito –  27-29.04.2017

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem przygotowanym przez Zygmunta Marka Miszczaka.

Protokół Akademii Liderów 27-29.IV.2017

 

Panel dyskusyjny – 27.04.2017 

Członkowie Akademii Liderów Cogito wzięli udział w panelu dyskusyjnym, organizowanym przez Fundację „Bez Klamek”, Stowarzyszenie „Inna Droga” i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, w stronę Pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego, skupiającym się wokół prowokacyjnie sformułowanego tematu „W szpitalu, czy środowisku”. Wydarzenie otworzył prof. dr Andrzej Cechnicki, z członkiem ALC, Barbarą Banaś. W panelu znaczący był głos Mateusza Biernata z ALC.

W ramach projektu: „Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej” odbył się cykl seminariów zatytułowany: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” :

 • Dnia 09.03.2017 odbyło się pierwsze seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” ze studentami różnych kierunków krakowskich uczelni wyższych. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. W spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Na spotkaniu rozmawiano głównie o diagnozie choroby, o tym jak była ona przekazana, a następnie interpretowana i przyjmowana przez osoby chorujące. Ponadto rozmawiano o przebiegu choroby oraz o zastosowanym leczeniu. Spotkanie trwało 4 godziny szkoleniowe, zakończone było ono wypełnieniem ankiet przez obecnych na Sali studentów.
 • W dniu 27.03.2017 miało miejsce drugie seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”. Na spotkaniu obecnych było 17 osób. Spotkanie prowadziło dwóch edukatorów oraz moderator. Tematem, który zdominował spotkanie było leczenie, jakość tego leczenia, przemoc doświadczana w szpitalach, ale tez pozytywne przykłady dobrego leczenia, dobrej, efektywnej i skutecznej terapii. Spotkanie trwało 4 godziny szkoleniowe. Na zakończenie studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne.
 • Trzecie seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” odbyło się 20.04.2017. Spotkanie pomogło zorganizować Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Na spotkaniu obecnych było 19 osób. Ze strony prowadzących w seminarium wzięło udział 2 edukatorów oraz moderator. Na spotkaniu rozmawiano krótko o diagnozie, w głównej mierze mówiono o „dobrej psychiatrii”, o pozytywnych przykładach leczenia w ramach psychiatrii środowiskowej. Studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne na zakończenie spotkania.
 • Kolejne, czwarte już seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” miało miejsce w dniu 18.05.2017. Spotkanie pomogło zorganizować Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. W spotkaniu wzięło udział 17 osób. Ze strony organizatorów w seminarium wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. W trakcie spotkania zainteresowaniem cieszył się temat leczenia farmakologicznego oraz psychoterapia. Po skończonym spotkaniu studenci wypełnili ankietę ewaluacyjną i uzyskaliśmy wiele pozytywnych komentarzy odnoszących się do spotkania.
 • W dniu 30.05.2017 odbyło się piąte seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”. Na spotkaniu obecnych było 17 studentów. Swoją wiedzę z zakresu choroby psychicznej przekazywały 2 edukatorki a nad całością czuwał moderator. Tematyka spotkania zogniskowana była wokół zagadnień związanych z procesem leczenia, sporo było także mowy o samej diagnozie, sposobie jej przekazywania przez personel medyczny, oraz o tym jak zmienia się życie po przekazanej diagnozie. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne.
 • 05.2017 miało miejsce szóste seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Ze strony organizatorów w spotkaniu wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Studentów szczególnie zainteresowało życie po chorobie, to jak zmienia się codzienność osoby, która przeżyła kryzys zdrowia psychicznego, jak sobie radzi w życiu, jak często musi widywać się z psychiatrą, czy prowadzi nadal psychoterapię, z czym jest łatwiej a z czym trudniej sobie poradzić. Po spotkaniu studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne, z których wynikało, ze po spotkaniu zmienił się ich obraz postrzegania osoby chorującej psychicznie.
 • 10.10.2017 odbyło się siódme seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” W spotkaniu wzięło udział 19 osób. Byli to studenci krakowskich uczelni wyższych. Ze strony organizatorów w spotkaniu uczestniczyło dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy zainteresowani byli w szczególności farmakoterapią oraz rolą Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na zakończenie spotkania studenci wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których pozytywnie wyrazili się o kwalifikacjach prowadzących zajęcia.
 • Ósme seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” odbyło się 20.10.2017. Spotkanie zgromadziło 21 odbiorców – studentów krakowskich uczelni wyższych. Spotkanie prowadziło dwóch edukatorów a nad całością czuwał moderator. Edukatorzy opowiadali o swoim doświadczeniu choroby psychicznej i metodach, które pozwoliły kryzys przezwyciężyć. Studenci zadawali dużo pytań a na zakończenie wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której pozytywnie ocenili przebieg spotkania.
 • Dziewiąte seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” miało miejsce 27.10. W spotkaniu wzięli udział: dwóch edukatorów oraz moderator a także 18 studentów krakowskich uczelni. Edukatorzy podzielili się swoim doświadczeniem chorowania i pokonywania choroby psychicznej. Na tym spotkaniu skupili się na roli rodziny i bliskich osób w procesie wychodzenia z choroby. Studenci mieli dużo pytań, dopytywali, jak oni mogliby pomóc i jak powinni się zachować, kiedy zachoruje ktoś z ich otoczenia. Na zakończenie wypełnili ankiety ewaluacyjne.
 • 10.11.2017 odbyło się dziesiąte seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”. W seminarium wzięło udział dwóch edukatorów oraz moderator. Edukatorzy podzielili się z grupą historią swojego chorowania i przezwyciężania choroby. Duży nacisk położyli na różne ośrodki psychiatrii środowiskowej, które są pomocne w wychodzeniu choroby. Studenci, którzy zgromadzili się w liczbie 18, wyrażali zainteresowanie, dopytywali się, jakie są zwiastuny choroby, po czym można poznać, że u kogoś rozwija się choroba psychiczna i czy można temu jakoś zapobiec. Na zakończenie wypełnili ankiety, a prowadzących spotkanie nagrodzili brawami.
 • Jedenaste seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” miało miejsce 21.11.2017. W spotkaniu tradycyjnie wystąpiło dwóch edukatorów oraz moderator. Studentów na spotkane przybyło 18. Edukatorzy opowiedzieli o tym, jak zaczynała się u nich choroba, jak się rozwijała, jakie mieli objawy choroby, a także jak sobie z nią poradzili przekuwając ją w pozytywną wartość. Studenci byli bardzo ożywieni, komentowali słowa edukatorów, a swój pozytywny emocjonalny stosunek do wypowiadanych przez nich treści zamieścili w wypełnianych na zakończenie spotkania ankietach ewaluacyjnych
 • 12.12.2017 miało miejsce ostatnie dwunaste seminarium z cyklu: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” Wzięło w nim udział 15 studentów z różnych krakowskich uczelni wyższych, dwóch edukatorów i moderator. Edukatorzy przedstawili swoje historie chorowania i zdrowienia skupiając się na tych wątkach, które pokazywały, co jest pomocne w przezwyciężaniu choroby. Studenci wyrażali swoje zainteresowanie, dopytując o szczegóły poszczególnych wydarzeń w życiu edukatorów. Po spotkaniu wypełnili ankiety ewaluacyjne, a w nich pozytywnie ocenili przebieg spotkania.

W ramach projektu: „Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej” odbył się cykl szkoleń zatytułowany: „Pomóc osobie chorującej psychicznie…” :

 • Dnia 24.04. 2017 w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….” odbyło się szkolenie z zakresu: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób chorujących psychicznie. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorujących, rodzice i inni przedstawiciele rodzin. Na szkoleniu trenerka Dorota Kurbiel przedstawiła modelowe rozwiązania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorujących psychicznie wypracowane w Krakowie. W spotkaniu łącznie wzięło udział 20 osób
 • W dniu 06.06.2017 w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….” odbyło się szkolenie z zakresu: Klauzule społeczne, ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Trenerka Katarzyna Ostalecka przedstawiła temat zastosowania klauzul społecznych dla rozwoju gospodarczego i obniżenia kosztów w obszarach pomocy społecznej a także rozwój miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie.
 • W dniu 21.07.2017 w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie….” odbyło się szkolenie z zakresu: Partnerstwo publiczno-społeczne. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy urzędów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele spółek społecznych, przedsiębiorcy i przedstawiciele rodzin na szkoleniu przedstawiono dobre praktyki partnerstwa publiczno-społecznego, zwłaszcza modelowe rozwiązanie wypracowane przez Laboratorium Cogito. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
 • W dniu 24 sierpnia 2017 roku w ramach cyklu: „Pomóc osobie chorującej psychicznie…”miało miejsce szkolenie z zakresu Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie. Szkolenie prowadziła trenerka Dorota Kurbiel. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorujących i członkowie rodzin osób chorujących psychicznie, łącznie 20 osób.
 • 20 października 2017 roku w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie…” odbyło się szkolenie z zakresu: Partnerstwo publiczno-społeczne. Spotkanie zgromadziło następujących odbiorców: pracownicy urzędów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele spółek społecznych, przedsiębiorcy a także rodzin, łącznie obecnych było 21 osób. Podczas szkolenia przedstawiono dobre praktyki partnerstwa publiczno-społecznego, a w szczególności modelowe rozwiązanie wypracowane przez Laboratorium Cogito.
 • Ostatnie szóste już spotkanie w ramach cyklu szkoleń: „Pomóc osobie chorującej psychicznie…” odbyło się 28 listopada 2017 roku. Tematem spotkania były klauzule społeczne. W trakcie spotkania przedstawiono zastosowanie klauzul społecznych dla rozwoju gospodarczego i obniżenia kosztów w obszarach pomocy społecznej a także rozwój miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy urzędów publicznych gminy, powiatu, województwa i struktur rządowych. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 20 osób a spotkanie prowadziła trenerka Katarzyna Ostalecka.

 

 

Końskie 18.05. 2017r.  Konferencja ,,Jak wspierać osoby chore psychicznie”, prelekcję ,,Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” poprowadziły Katarzyna Leśniewska- Treywasz i Barbara Banaś ze Stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi” z Krakowa, członkinie Akademii Liderów Cogito.

więcej w artykule:  www.mgops-konskie.pl

 

10 czerwca w Pensjonacie „U Pana Cogito” w Krakowie odbył się wieczór poetycki „Spacer z Poezją” , zorganizowany przez uczestników warsztatów poetyckich prowadzonych dla osób po kryzysach psychicznych przez Panią Profesor Annę Pituch Noworolską. Utwory z tomików poetyckich „Obraz w lustrze” i „Odbicie nieba” czytali autorzy, mi.in. członkowie Akademii Liderów Cogito.

 

 

 

 

 


Comments are Closed on this Post

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie